Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania

zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v

kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu

splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci,

alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je

schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,

ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať

kupujúceho, a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre

kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od

kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok,

je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v

lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.

Zákona3 v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby

alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak

predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3.

3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom,

ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie

povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s

výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

A). tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru,

ktorý bol dodaný ako posledný;

B). dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu

alebo posledného kusu;

C). na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia

prvého dodaného tovaru.

5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru, aj pred začatím plynutia

lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim

pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči

alebo pomocou formulára, ktorý je zverejnený na webových stránkach

www.spotrebitelskecentrum.sk/odstupenie

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných

podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to

najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým

má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s

kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady

alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb

3 Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji

na diaľku“)

uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy

poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia

od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať

predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci

navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa

prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak

bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,

nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia

o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej

zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov

a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto

obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci

nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne

osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na

prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil

povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania

s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty veci, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť

o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil

kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez

toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný,

poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu A). hodnotu, o ktorú sa

znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške, B). náklady,

ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu

kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

16. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu

uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou

tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

A). predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na

mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

B). predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia

alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

C). predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo

počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

D). poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie

začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že

vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

E). predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho

kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do

pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených

nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

18. Ustanovenia č l.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty

nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 písm. a) OZ.

 

11. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať

písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových

správ vo výnimočných prípadoch telefonický.

3. Spory so spotrebiteľmi vzniknuté pri predaji, odstúpení od zmluvy alebo reklamácií rieši predajca

mimosúdne, prostredníctvom Spotrebiteľského Centra, v zmysle §25 zákon č. 250/2007 Z.z.

4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné

ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a

doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších

predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 11.12.2015 a účinnosť voči

kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito

obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom

rozsahu s nimi súhlasí.

Nána, dňa 11.12.2015

Peter Lorincz Lawli