Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a ich ochrana

1. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju

registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu na stránke

http://www.lawli.sk/darcek/e-login/.

 

2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), predávajúci, ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej

zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže

spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných

vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z

kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v

zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä

tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa

zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a

spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o

nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade

s platnými právnymi predpismi SR.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať

výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na

iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí,

aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli

zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

7. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných

podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci

po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním

objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom

oznámil:

A). svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v č l. 1. týchto obchodných a reklamačných

podmienok;

B). identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar

tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii;

C). účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a

kupujúcim; d). že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu

trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v

rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je

kupujúci právnickou osobou;

D). že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

9. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať

spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich

nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani

podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej

predávajúcemu.

10. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

A). potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

B). účel spracúvania osobných údajov,

C). vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v

informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

C1). identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný;

C2). identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov

nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ;

D). vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje

na spracúvanie,

E). vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom

 

spracúvania,

F). doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania

osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v

rozsahu najmä:

F1). poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak

predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ,

oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z

priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je

Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý

mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje;

F2). informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje

poskytnuté,

F3). okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené;

F4). formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

F5). tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos

osobných údajov;

G). opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania,

H). likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

I). likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ

alebo iného platného právneho predpisu SR.

11. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely

priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

A). využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v

poštovom styku, alebo

B). poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ

vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej

práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť konkrétnom prípade takýmto

spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že

námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie

kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u

predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre

neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov

automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o

preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,

pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri

preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia

predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa čl.9 ods. 18. týchto Obchodných podmienok.

Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon.

14. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,

žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo

faxom kupujúci upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v

rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal

rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal

iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, doručí písomne

najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

15. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom

oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v

plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

16. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a

reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho

informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

17. Obmedzenie práv kupujúceho, podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ, predávajúci bezodkladne písomne oznámi

dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

18. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4

ZnOOÚ, pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho

budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, a to výrobným spoločnostiam jednotlivých výrobkov

a ich prepravným spoločnostiam.