Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky elektronického obchodu www.lawli.eu

 

Preambula a kontakty

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej

zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Peter Lorincz Lawli, so sídlom Jókaiho 2763/5, 94360

Nána, IČO: 45843601, zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Nové Zámky, Odbor

živnostenského podnikania Číslo živnostenského registra: 460-25146 (ďalej len "predávajúci" v príslušnom

tvare) a spotrebiteľom pričom v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. môže byť fyzická alebo právnická osoba,

ktorá nenakupuje tovar, výrobky alebo služby pre účely jej predaja iným osobám, za účelom podnikania

alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej v texte len “kupujúci” v príslušnom tvare); ktorej predmetom je

kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.lawli.sk .

 

Kontaktné a fakturačné údaje predávajúceho:

Peter Lorincz Lawli

Jókaiho 2763/5

94360 Nána

IČO: 45843601

DIČ: 1042944342

IČ DPH: SK1042944342

Obchodná spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Nové Zámky, Odbor živnostenského

podnikania Číslo živnostenského registra: 460-25146

Tel: +421948385552

Email pre kontakt so spotrebiteľmi: info @ lawli.eu

Bankové spojenie:

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk ( Elektronické podanie podnetov na prešetrenie1)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 95050 Nitra, Odbor výkonu dozoru,

+421377720001, nr@soi.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú

neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú

kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných a reklamačných

podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a

reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi

úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva,

na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom

kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou

na základe ich dohody.

3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu

www.lawli.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej

platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné

voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je

uvedené inak.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej

stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje

na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu

tovaru.

5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch

Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných

podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom

príslušného súdu.

6. E-shopom alebo elektronickým informačným systémom predajcu sa rozumie verejne dostupný

počítačový systém, prostredníctvom ktorého môže návštevník vykonať objednávku tovarov alebo

služieb.

7. Tovarom, výrobkom a službou sú všetky produkty zverejnené na webových stránkach elektronického

obchodu www.lawli.eu

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci, ktorí v deň vykonania objednávky dovŕšil 18-tý

rok života, predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke

predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný

prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok,

uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky

vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len

potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby

zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je

však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť

alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný

právny predpis neustanovuje inak.

5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením zálohovej faktúry alebo riadnej faktúry v elektronickej alebo

písomnej podobe kupujúcemu alebo uhradením kúpnej ceny prostredníctvom elektronických

platobných prvkov alebo iným riadnym potvrdením prijatia objednávky a súhlasu s uzatvorením

zmluvy zo strany predajcu.

6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred

odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,

platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že kupujúceho informoval o:

A). hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému

prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho;

B). obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického

obchodu predávajúceho a v č l.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

C). telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s

predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, informoval na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v č l .1 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

D). adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať

sťažnosť alebo iný podnet, informoval v č l .1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré

sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

E). celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní,

alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob,

akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,

alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný

uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

F). platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje

dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania

reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a

reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

G). informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v č l.10 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

H). poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v č l .10 a v prílohe týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na

odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

I). informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením

tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

"Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na

vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval

v č l .10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

J). povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10

ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, o

službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane

spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v č l.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

K). okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v č l .10 týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho;

L). poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623

Občianskeho zákonníka informoval v č l.8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

M). existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších

zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci

poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných

kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informoval na

príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a

reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

N). existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe,

akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej

katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;

O). dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu

neurčitú, alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o

podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

P). minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy

vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

R). povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť

predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva

pre kupujúceho takýto záväzok;

 

 

S). funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie

elektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

T). kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je

rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré

sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

U). možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému

alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na

príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných

podmienkach,

V). úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto

obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho,

W). o tom, že kúp